Stagii de practică Erasmus 2017-2018

Selecția pentru stagiile de practică Erasmus 2017-2018 a fost lansată, informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.
Documentul Learning Agreement for traineeships 2017-2018 poate fi consultat aici.

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, până pe data de 8 iunie 2018 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

Selecție ERASMUS 2018-2019

Departamentul Relaţii Internaţionale

Biroul ERASMUS+

PRESELECŢIE ŞI SELECŢIE ERASMUS PENTRU

MOBILITĂŢI STUDENŢI (STAGII DE STUDII) pentru a.a. 2018–2019

Afis FLLS Selectie Studenti 2018

Universitatea din Bucureşti a decis în Şedinţa de Coordonare din data de 26 februarie 2018 lansarea selecţiei Erasmus pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2018–2019.

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine îi revine un număr de 86 de titulari (locuri finanţate cu grant Erasmus pentru 4 luni / bursier). Repartizarea locurilor pe facultăţi s-a realizat în funcţie de numărul de mobilităţi studenţi realizate de fiecare facultate în anul academic 2017–2018.

Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 10 martie – 23 aprilie 2018:

 • preselecţia = înscrierea online la adresa https://goo.gl/forms/cV27VrgbJ3ZI5FzW2 –(pasul 1)
 • 18 martie 2018, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
 • depunerea documentelor la Decanat = 19 – 23 martie 2018, între orele 9:30–15:30 (pasul 2).

Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 26 – 30 martie 2018: • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competenţelor lingvistice de limbă străină + interviul;

 • datele şi orele exacte pentru selecţie vor fi stabilite de COMISIA UNICĂ DE SELECŢIE pe facultate;
 • dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultăţii noastre, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;
 • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează la avizierul Decanatului şi pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

 

 

CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU CANDIDAŢI

(la care facultatea poate adăuga criterii proprii)

 • Să fie cetăţean român sau cetăţean al unei alte ţări, înregistrat la cursuri de zi la U.B.; cetăţenii străini sunt eligibili dacă au permis de rezidenţă temporară / permanentă eliberat de autorităţile române competente.
 • Să fie student / masterand / doctorand al U.B. la cursuri de zi în momentul selecţiei şi pe durata stagiului.
 • Să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru ciclul de licenţă).
 • Să fie integralişti (NICIO RESTANŢĂ, indiferent de anul şi ciclul de studii) după sesiunea de examene din ianuarie–februarie 2018; să aibă următoarele medii generale minime în anii academici anteriori şi inclusiv în semestrul 1 din a.a. 2017–2018:

¯ – pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 • Să cunoască obligatoriu limba străină în care se vor desfăşura studiile la universitatea–gazdă (conform nivelului de cunoştinţe de limbă prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; este necesară verificarea pe site-urile universităţilor destinatare a tuturor informaţiilor suplimentare legate de acest aspect)
 • Pentru programe doctorale: să NU beneficieze de burse finanţate din fonduri structurale, conform contractului încheiat între Universitatea din Bucureşti şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.), în scopul evitării dublei finanţări din fonduri europene (adeverinţă de la Secretariatul Şcolii Doctorale de prezentat în acest sens).

 

PRECIZĂRI PRIVIND DOSARUL DE CONCURS

 • DOSARUL DE CONCURS (obligatoriu dosar plic de carton) trebuie să conţină următoarele documente care vor fi depuse obligatoriu la Decanat, în termenele fixate conform calendarului menționat anterior. Nerespectarea calendarului de preselecție va duce automat la eliminarea candidatului din concurs.
 1. Formularul de înscriere – se va completa doar online

¯ Participarea la selecţia Erasmus este condiţionată de completarea acestui formular online şi de depunerea obligatorie la Decanat a documentaţiei aferente, prezentate în continuare

¯ Formularul va conţine automat şi ierarhia universităţilor–gazdă la care studentul doreşte să studieze (1, 2, 5, 10 sau max. 15 universităţi, în funcţie de numărul de acorduri disponibil departamentelor la care este afiliat studentul). Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile menţionate mai jos la rubrica „Precizări privind condiţiile de studiu” pentru a şti cum să întocmiţi această ierarhie a universităţilor.

 1. Copie scanată a actului de identitate
 2. Curriculum Vitae – obligatoriu în format Europass (în limbă străină + limba română)

¯ CV-ul în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

¯ CV-ul trebuie să conţină obligatoriu un număr de telefon mobil şi o adresă de e-mail profesională.

¯ ID-ul adresei de e-mail profesionale trebuie să fie format doar din nume+prenume / ± cifre sau prenume+nume / ± cifre; NU se acceptă ID–poreclă sau ID-uri cu forme abreviate ale (pre)numelui, cu forme colocviale, slang etc. Cine nu are o astfel de adresă de e-mail profesională, este obligat să îşi formeze una; aceasta este necesară permanent în corespondenţa Erasmus, dar nu numai.

 1. Scrisoare de intenţie / de motivaţie (în limbă străină + limba română)

¯ Scrisoarea în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

 1. Planul / Proiectul de studiu (cu antet = numele dvs. / anul de studiu / ciclul de studii / specializarea)

pentru studenţi (licenţă + masterat) – un plan de studiu în limba română:

¯ Se va întocmi câte un plan de studiu pentru fiecare destinaţie din ierarhia universităţilor prezentă în formularul online. Planul de studiu va respecta ordinea universităţilor din ierarhia dvs. şi se va întocmi numai într-un singur document, pe mai multe pagini, după caz.

¯ Planul de studiu va conţine titlurile disciplinelor (traduse în limba română) şi numărul aferent de credite, plus alte informaţii suplimentare relevante pentru concurs, în conformitate cu informaţiile afişate pe site-urile universităţilor destinatare; căutarea şi consultarea universităţilor se va face prin www.google.com.

pentru doctoranzi – un proiect de studiu doctoral în limba română:

¯ Proiectul se tehnoredactează și se imprimă față–verso

 1. Diplome (certificate / atestate) de competenţă lingvistică

¯ Se acceptă doar certificatele străine de competenţă lingvistică (ex. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC; DaF; DELE; CELI, CILS; DELF, DALF, Goethe-Zertifikat B1/B2/C1, TestDaF etc.) = acte relevate pentru selecţie se vor fotocopia alb-negru.

¯ Se solicită să respectaţi obligatoriu nivelul de limbă străină prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; se verifică obligatoriu pe site-urile universităţilor destinatare toate informaţiile suplimentare legate de acest aspect.

 1. Situaţia şcolară eliberată gratuit de Secretariat

¯ Din situaţia şcolară trebuie să rezulte media generală minimă indicată mai sus şi statutul de integralist (fără NICIO RESTANŢĂ).

¯ Cererea–tip de eliberare a Situaţiei şcolare se va completa doar la Secretariat, în programul de lucru, luni–joi, 12:00–14:00, până cel târziu în penultima zi a perioadei de înscriere la concurs.

¯ Echipa Erasmus va prelua personal situaţiile şcolare de la Secretariat după întocmirea lor, în ultima zi de înscriere la concurs.

 1. Adeverinţă (doar pentru doctoranzi) care să ateste că NU beneficiază de burse structurale.

¯ Adeverinţa se va solicita la Secretariatul Şcolii Doctorale / Programe Structurale, după caz.

 1. Declaraţia Decanului privind recunoaşterea studiilor în cadrul programului ERASMUS+

¯ Declaraţia este un formular standard ce se va putea obţine de la Decanat numai după finalizarea selecţiei, pentru titularii bursei.

 

 • Un student poate candida atât pentru limba A, cât şi pentru limba B din specializare:

¯ În acest sens, se va completa formularul de înscriere online obligatoriu de două ori – unul pentru limba A, altul pentru limba B.

¯ Media obţinută de student în urma selecţiei Erasmus va intra în calcul pentru ambele candidaturi, iar dacă studentul câştigă bursa cu ambele dosare, atunci va trebui să opteze pentru una dintre destinaţiile câştigate.

¯ ATENŢIE: – domeniul de studiu „Studii Culturale” are doar monospecializare („Studii Americane” şi „Studii Iudaice”), ceea ce face imposibilă înscrierea la concursul Erasmus pentru limba străină complementară din planul de învăţământ!!!

 

 • Începând cu anul universitar 2014–2015, în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS o singură dată pe durata fiecărui ciclu de studii, respectiv: • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 1 – studii universitare de licenţă mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat;
 • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 3 – studii universitare de doctorat.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PUNCTAJUL OBLIGATORIU DE APLICAT LA SELECŢIE

Nota 1:

Cunoştinţele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând fie nota obţinută la testul de limbă străină, fie nota obţinută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar.

În cazul rezultatelor care conţin doar nivel de limbă şi nu conţin notă, punctajul se acordă după cum urmează:

– Nivel C2 = 10 puncte Nivel C1 = 9 puncte Nivel B2 = 7 puncte

– Nivel B1 = 5 puncte Nivel A2 = 4 puncte Nivel A1 = 3 puncte

Nota 2:

Situaţia şcolară (media anilor de studii) care are un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul 1 din anul academic în curs.

Nota 3:

Test de cunoştinţe de specialitate şi / sau Evaluarea dosarului (Curriculum Vitae în format Europass; planul / proiectul de studiu propus pentru stagiul Erasmus; scrisoarea de intenţie / de motivaţie; diplomele / atestatele / certificatele de limbi străine relevante pentru selecţia Erasmus), având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Nota 4:

Interviul în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale şi a oportunităţilor oferite de mobilitatea Erasmus+, având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Totodată, în interviu se vor puncta şi următoarele aspecte: interesele care stau la baza solicitării mobilităţii Erasmus+; capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică şi financiară din ţara–gazdă; nivelul de informaţii privind universitatea–gazdă şi programele didactice ale acesteia; proiectul de studiu vizat; planuri academice de viitor; abilităţile de comunicare, exprimarea academică şi competenţele lingvistice în limbi străine.

Atât evaluarea cunoştinţelor lingvistice (atestat / test), cât şi interviul sunt obligatorii pentru fiecare candidat. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins.

Ponderea punctajului la selecţie (100 de puncte maximum):

¯ Nota 1 = 20% din punctajul total;

¯ Nota 2 = 10% din punctajul total;

¯ Nota 3 = 30% din punctajul total;

¯ Nota 4 = 40% din punctajul total.

 

Exemplu de calcul: (Nota 1 x 2) + (Nota 2 x 1) + (Nota 3 x 3) + (Nota 4 x 4) = Punctaj total 100 p.

Pentru punctaj 10 la fiecare criteriu: (10 x 2) + (10 x 1) + (10 x 3) + (10 x 4) = 20 + 10 + 30 + 40 = 100 p.

 

În cazul candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

 1. Punctajul obţinut la interviu.
 2. Punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice.
 3. Punctajul obţinut pentru situaţia şcolară.

 

În urma selecţiei Erasmus, un candidat este declarat admis dacă va obţine media finală minimă – 8.00 (opt). Această condiţie este valabilă pentru toţi anii de studii şi pentru toate ciclurile (licenţă, masterat, doctorat).

 

PRECIZĂRI PRIVIND FINANŢAREA ERASMUS

M Grantul ERASMUS este destinat pentru maximum 4 luni de finanţare per bursier şi nu acoperă în totalitate costurile şederii în străinătate.

→ Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studii, finalizat cu examene (ale căror rezultate, pe bază de note şi credite, sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de licenţă, disertaţie sau doctorat trebuie susţinute la Universitatea din Bucureşti.

 

Aranjamentele de cazare în străinătate şi asigurarea de sănătate valabilă pe toată perioada stagiului intră exclusiv în sarcina bursierului ERASMUS.

 

Numai în cazul în care vor exista fonduri, studenţii care beneficiază de bursă socială în România în acelaşi an cu deplasarea în stagiul ERASMUS ar putea primi pe parcursul stagiului câte 200 € / lună în plus faţă de nivelul grantului fixat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.). Acest fapt va fi comunicat de Biroul Erasmus+ doar în anul academic următor.

 

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel naţional de către A.N.P.C.D.E.F.P. pentru anul universitar 2018–2019 este următorul:

ŢARA DE DESTINAŢIE Nivelul naţional fixat

al grantului (€/lună)

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa,

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia,

Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ţările de Jos

500 € / lună
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria 450 € / lună

 

PRECIZĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE STUDIU

 • Domeniul şi ciclul / nivelul de studii (licenţă / masterat / doctorat) precizate în acordurile bilaterale şi menţionate în lista destinaţiilor ERASMUS nu pot fi modificate.

 

În vederea completării ierarhiei universităţilor-gazdă şi a planului / proiectului de studiu vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte:

→ Un candidat are dreptul să se înscrie numai la ciclul de studii corespunzător specializării sale (licenţă / masterat / doctorat) – cf. coloana 6 (nivelul de studiu pentru stagiu) din lista destinaţiilor Erasmus = i.e. un student de la ciclul de licenţă nu are voie să îşi aleagă destinaţii de la ciclul de masterat ş.a.m.d.

→ Un candidat are dreptul să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus numai universităţile de la departamentele corespunzătoare specializării sale / limbilor de studiu din specializarea sa / domeniului său de studiu (limbă şi literatură; traducere şi interpretare; limbi moderne aplicate; studii culturale) – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu).

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbă şi Literatură” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “(Foreign) Languages and Philological Sciences”, “Oriental Languages”, “Modern EC / EU Languages”, “Non EC Languages”, “Modern Languages and Philology”, “Applied Linguistics”, “Linguistics”, “Literature and Linguistics”, “English Literature and Cultural Studies”, “German Language and Literature / Lengua y Literatura Alemana / Deutsche Sprache, Literatur”, “Interkulturelle Germanistik”, “French Language and Literature”, “Classical Philology / Languages”, “General and Comparative Literature”, “Language Acquisition”, “Italian Literature and Linguistics”, “Lettres (modernes francaises)”, “Education Science”, “Humanities”, “History and Modern Languages”, “English / German / Spanish / Polish / Chinese / Japanese / Portuguese / Slovenian Studies”, “Estudios Ingleses”, “Spanish / Slavonic / Russian / Catalan / French / Hispanic / Polish / English Philology”, “Italian / Russian / Spanish / Slavic / German / Arabic / Turkish / Hungarian / Slovak Language”, “Romance Languages”.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbi Moderne Aplicate” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Applied Modern Languages”, “Limbi Moderne Aplicate”, “Commerce and Administration”, “Business–Administration”, “Business, Communication, Economy, Law, Organizational Culture”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Traducere şi Interpretare” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Translation and Interpretation”, “Traducători”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Modern Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Studii Culturale” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Cultural Studies”, “Sociology and Cultural Studies”, “English Studies”, “American Studies”, “Studii Americane”, “Studii Culturale Britanice”, “Estudios Ingleses”, “Religious Studies”.
 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “Modern EC Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.
 • Pentru destinaţia Turcia: sunt eligibili numai studenţii cu specializarea Turcă (arie A sau B).
 • Studentul ERASMUS trebuie să obţină la studii un minim de 30 de credite pe semestru.
 • Educaţia fizică şi Practica profesională NU intră în planul de studii ERASMUS.
 • Modulul psiho–pedagogic nu poate fi acoperit în timpul stagiului ERASMUS, de aceea studentului i se recomandă să ia legătura cu profesorii în cauză înainte de a pleca, pentru a organiza o reprogramare a studiilor la acest modul.
 • Dacă a plecat pe primul semestru, studentul ERASMUS poate solicita prelungirea stagiului de studii pe al doilea semestru în următoarele condiţii:
 • să aibă posibilitatea studierii celor două arii A şi B în ambele semestre de stagiu ERASMUS în cazul în care are dublă arie de studiu;
 • să aibă media generală obţinută în ţară înainte de plecarea la bursă în conformitate cu criteriile de eligibilitate de mai sus, şi anume:

– pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

– pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PLECAREA ÎN STAGIUL ERASMUS

A TITULARILOR DE BURSĂ ERASMUS

 • Semnarea contractului de studii se face de către Responsabilul ERASMUS pe Facultate în baza actelor oficiale venite de la Biroul Erasmus+; responsabilul ERASMUS va păstra o copie a contractului de studii.
 • În momentul plecării, studentul nu trebuie să aibă nicio restanţă, altfel pierde bursa ERASMUS.
 • În momentul concursului ERASMUS: • studenţii selectaţi din anul 1 (ciclul licenţă) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 2, cu obligativitatea ca la finalul anului 1 să fie integralişti (fără nicio restanţă) şi să prezinte la Biroul Erasmus+ adeverinţa de la facultate care să ateste acest lucru; media şcolară a anului 1 trebuie să fie cel puţin egală cu media şcolară decisă de facultate pentru intrarea în selecţia Erasmus;
 • studenţii selectaţi din anii terminali (anul 3 licenţă + anul 2 masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 1 de masterat / doctorat, cu obligativitatea admiterii la masteratul / doctoratul de profil şi a prezentării la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea;
 • recomandare: studenţii selectaţi din anul 2 (ciclul licenţă) vor pleca pe semestrul 1 din anul 3, iar masteranzii selectaţi din anul 1 vor pleca pe semestrul 1 din anul 2 de masterat, pentru a putea intra în examenele de licenţă / disertaţie după încheierea şi recunoaşterea stagiului.
 • Candidaţii trebuie ierarhizaţi conform punctajului final obţinut în urma selecţiei, rezultând astfel titulari, rezerve şi respinşi. Titularii, rezervele şi bursierii „grant zero” nu vor fi luaţi în considerare dacă nu vor fi ierarhizaţi în liste conform punctajului obţinut la selecţie şi nu vor avea stabilită destinaţia stagiului ERASMUS (instituţia şi ţara). Destinaţiile nu vor putea fi modificate după validarea selecţiei.
 • Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăşi numărul total de studenţi alocat unei destinaţii, respectiv numărul precizat pe un rând din tabelul conţinând acordurile bilaterale.
 • Rezervele (după anunţarea statutului lor) trebuie să pregătească dosarul de candidatură pentru plecare obligatoriu pe semestrul 2, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunţă la bursă să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

 

PRECIZĂRI PRIVIND STAGIUL ERASMUS FĂRĂ FINANŢARE – „Grant Zero”

 • Dacă sunt candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare ERASMUS), aceştia trebuie să participe la concurs şi să se supună aceloraşi criterii de selecţie ca pentru titulari şi rezerve. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocat facultăţii noastre, ci vor fi precizaţi separat în liste.
 • Se pot acorda „granturi ERASMUS zero” în afara numărului alocat pentru titulari şi rezerve, dar în limita numărului de locuri maxime disponibile pentru fiecare destinaţie în parte.
 • Dacă rezervele (după anunţarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (cu grant zero), acest lucru este posibil şi trebuie comunicat urgent Biroului Erasmus+: în acest caz ei pot pleca pe semestrul 1 (cu respectarea criteriilor de mai sus). Rezervele primesc programare privind universitatea de destinaţie la fel ca titularii în momentul selecţiei.

 

ATENŢIE !

După selecţia din facultate, 14 iunie 2018 este termenul–limită de primire a dosarelor şi formularelor la Biroul Erasmus+ pentru titularii de burse şi pentru rezerve (pentru ambele semestre). → Dacă până la această dată dosarele nu vor fi depuse la Biroul Erasmus+, respectivele persoane vor fi automat scoase de pe liste şi, eventual, înlocuite cu rezervele (cf. ierarhizării în urma punctajului obţinut).

→ Dacă universităţile–gazdă au un termen–limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acela (să se înscrie on-line şi să se prezinte la Biroul Erasmus+ cu dosarul).

În cazul în care în unele universităţi–gazdă termenul–limită de nominalizare / înscriere pentru plecarea în semestrul 1 al anului universitar 2018–2019 va fi depășit la finalul concursului ERASMUS, studenţii selectaţi pentru destinaţiile respective vor putea pleca numai pe semestrul al 2-lea.

 

 

LISTA DESTINATII LIMBI SI LITERATURI STRAINE 2018-2019

 

 

SUCCES!

Biroul ERASMUS+: Palatul Facultăţii de Drept, et.2, cam.301; e-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

şi

Coordonatorii ERASMUS FLLS (studenţi români):

Conf. dr. Ileana Maria RATCU, Conf. dr. Alina Mihaela TIGĂU, Referent Erasmus Beatrice CREŢU;

e-mail: international@lls.unibuc.ro

Cum și când este momentul să ne alegem universitatea și domeniul de studiu?

Cum și când este momentul să ne alegem universitatea și domeniul de studiu?

IMG_8835

Când e cel mai bun moment pentru a alege calea pe care dorim să o urmăm? Încă din copilărie părinții ne îndrumă spre cele mai bune școli, spre activități extrașcolare, în funcție de abilitățile și interesele pe care le manifestăm. Mai târziu, ne orientăm spre un liceu ce se pliază profilului pe care îl dorim. Atunci devenim și mai responsabili de alegerile făcute, de rezultatele obținute și putem lua decizii în privința viitorului. Susținerea din partea părinților este în același timp foarte importantă.

Părinţii şi elevii care pun preţ pe nivelul educaţional şi-i conştientizează importanța pot apela la specialişti în consultanţă educaţională în străinătate, nu doar pentru a economisi timp, ci și pentru a putea face cea mai bună alegere. În acest context, Integraledu este consultantul numărul 1 pentru studii universitare în străinătate datorită anilor de experienţă, consultanţei individuale gratuite, organizării întâlnirilor cu reprezentanţii universităţilor şi asistenţei pe parcursul întregii perioade – de la pregătirea dosarului până la achiziţionarea biletelor de avion. În prezent sunt 4 birouri în Bucureşti, Constanţa, Galaţi şi Timişoara, urmând să se deschidă, până la sfârşitul anului, un nou birou de consultanţă în Craiova. Serviciile de consultanţă sunt gratuite, programările se fac telefonic, iar programul este de luni până vineri între orele 9:00 şi 18:00.

Foarte mulți studenți au avut ocazia să discute pentru prima dată cu reprezentanții universităților la care ulterior au ales să studieze în cadrul târgului educațional World Education Fair organizat în fiecare an de Integraledu.

Anul acesta, World Education Fair se desfăşoară în Bucureşti la Hotel Athénée Palace Hilton pe 26 şi 27 septembrie şi continuă în Timişoara pe 28 septembrie, Galaţi pe 30 septembrie şi Constanţa pe 1 octombrie 2015. La acest târg tinerii şi familiile acestora au posibilitatea să stea de vorba direct cu reprezentanţii a peste 50 de universităţi din Marea Britanie, Olanda, Danemarca şi Elveţia şi pot afla toate detaliile legate de programele oferite de instituţiile prezente la târg, de bursele şi oportunităţile de finanţare pe perioada studiilor.

Apartenența la Uniunea Europeană ne oferă posibilitatea de a ne alege universitatea dintr-o gamă mult mai variată, în funcție de universitate, anumite specializări venind cu o bază mai solidă și oferind programe de studiu avansate. Programele acestea de studiu sunt adaptate pe fiecare specializare și pot fi foarte convenabile din punct de vedere financiar, fără să aibă criterii foarte stricte legate de pregătirea academică. De aceea este foarte important să fim bine informați, pentru a ne putea pregăti din timp adminterea într-o instituție de top. Dacă părinții noștri au contribut cum au știut ei mai bine la educația noastră, acum e rândul nostru, al generației viitoare să ne alegem un drum frumos în viață. Pentru părinții noștri aceasta este cea mai mare bucurie.

 

World Education Fair – Burse de Master și MBA pentru studiul în străinătate

World Education Fair – Burse de Master și MBA pentru studiul în străinătate

 fb cover_uni feb 2015

Burse de Master și MBA oferite de cele mai

prestigioase universități străine în acest weekend, la World Education Fair

  

Peste 40 de universități din Austria, Elveția, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Italia, Spania, Grecia, Liechtenstein și Noua Zeelanda vin la World Education Fair, cel mai mare târg de consultanță educațională din România, în perioada 21-22 februarie 2015, să îți prezinte programele de master și bursele de care poți beneficia în străinătate.

Târgul va avea loc la hotel Athénée Palace Hilton din București, între orele 10-17, intrarea fiind liberă pentru toți cei interesați.

Printre universitățile care oferă burse pentru programele de Master și MBA la această ediție a World Education Fair se numără și:

 • The Hague University of Applied Sciences – burse de 5.000 de euro
 • Montan Leoben University – burse pentru programul de Master în Ingineria Petrolului ce acoperă costurile de școlarizare, cazare și masă
 • American College în Thessaloniki – burse care acoperă până la 70% din taxele de studiu
 • NHTV Breda University of Applied Sciences – mastere cofinanțate de Guvernul Olandei
 • Universidad de Navarra – burse cuprinse între 35% și 65% reducere din valoarea taxei de școlarizare
 • Aberystwyth University – burse de până la 1.000 de lire sterline
 • Falmouth University – burse cuprinse între 200 și 1.000 de lire sterline
 • Bradford University – burse de 1.000 – 1,250 de lire sterline
 • Global University Systems – burse de 2.000 de lire sterline
 • European University – burse de 30% reducere din valoarea taxei pentru toți anii de studiu
 • University of Worcester – burse de până la 1.000 de lire sterline
 • Coventry University – burse de 500 de lire sterline
 • Politecnico di Milano – burse cuprinse între 10% și 70% din taxa de școlarizare

Cum le poți obține?

Confirmă participarea la târg accesând următorul link: World Education Fair – Înregistrare.

La târg vei avea posibilitatea să afli care sunt criteriile de obținere a acestor burse prin discuții directe atât cu reprezentanții oficiali ai universităților, cât și cu consultanții IntegralEdu.

IntegralEdu, cea mai mare companie de consultanță educațională din România care reprezintă peste 250 de instituții de învățământ de top din Europa și SUA iți va oferi toate informațiile necesare pentru a obține o bursă de studiu sau pentru a intra la unul dintre programele unora dintre cele mai prestigioase universități din întreaga lume.

fb post photo oct 2015

Începe cel mai mare târg de consultanţă educaţională

Începe cel mai mare târg de consultanţă educaţională

  World Education Fair

A 17-a editie a targului aduce mai aproape de publicul din Romania universitatile din Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elvetia, Austria, Franta, Italia, Spania si Belgia cu peste 200 de programe de studiu de licenta, master sau MBA.

Alegerea cea mai potrivita in ceea ce priveste tara, programul si universitatea tine de o informare din timp, consiliere profesionala si orientare corecta a solicitantului. Acestea sunt obiectivele precise ale proiectului international World Education, care trimite anual sute de studenti romani sa studieze in strainatate.

Primul targ pentru admitere la universitati din strainatate pentru anul 2015 va avea loc in:

 • Bucuresti, Athenee Palace Hilton, 11 si 12 Octombrie 2014 (10:00 – 17:00)
 • Timisoara, Hotel Timisoara, 13 Octombrie 2014 (11:00 – 16:00)
 • Galati, Hotel Vega, 15 Octombrie 2014 (11:00 – 16:00)
 • Constanta, Hotel IBIS, 16 Octombrie 2014 (11:00 – 16:00)

Scurt itinerariu şi program la World Education Fair:

• întâlniri cu reprezentanţii universităţilor din întreaga Europă

consultanţă educaţională gratuită oferită de IntegralEdu pentru peste 200 universităţi partenere

• prezentarea celor mai avantajoase programe de licenta, master şi MBA

• informaţii despre burse şi alte modalităţi de finanţare a studiilor

• teste de orientare profesională

• prezentări pentru redactarea scrisorii de motivaţie

workshop-uri dedicate

• consultanţă pentru admiterea la programe precum Medicină, Arhitectură, Design

• începerea procesului de admitere în Marea Britanie prin UCAS Apply Centre

• informaţii despre cele mai noi cursuri de pregătire pentru examenul IELTS

• programe Work&Travel în USA

• obţinerea de carduri ISIC pentru student

Pe langa prezente consacrate, precum Leeds University Business School sau King’s College, in aceasta toamna targul se bucura de prezenta pentru prima data a universitatilor La Rochelle Business School din Franţa, Vrije University Brussels din Belgia, City University London din Londra, Rossotridnichestva din Rusia si Carinthia University of Applied Sciences din Austria.

Intrarea la eveniment este gratuita. Inregistrarea la targ se poate face online pe site-ul dedicat evenimentului www.worldeducation.ro, unde se pot gasi mai multe informatii cu privire la programul evenimentului si institutiile de invatamant participante.

Compania de consultanta educationala IntegralEdu organizeaza aceste targuri specializate in Romania inca din anul 2009, pana in prezent mii de tineri invata acum in cele mai bune institutii de invatamant din strainatate, primind consultanta și indrumare valoroasa atat inainte de luarea acestei decizii cat si ulterior, pe toata perioada studiilor.

QS World Grad School Tour Bucuresti – 23 octombrie 2014

QS World Grad School Tour Bucuresti – 23 octombrie 2014

QS World Grad School Tour Bucuresti face parte din seria de targuri internationale de programe de masterat si doctorat, evenimente in cadrul carora, sunt adusi fata in fata tineri interesati de dezvoltarea profesionala alaturi de cei mai pregatiti oameni din domeniul care ii pasioneaza pe acestia, si unele din cele mai bune universitati la nivel mondial.

Evenimentul, destinat studentilor care isi doresc sa isi continue studiile masterale sau doctorale in strainatate, va avea loc la Howard Johnson Grand Plaza Hotel, in data de 23 octombrie, incepand cu ora 16:00.

Programele care vor fi prezentate in cadrul targului includ domenii precum finante, management, inginerie, IT, marketing, relatii internationale si multe altele. Cu ajutorul acestui eveniment, tinerii pot discuta direct cu reprezentantii birourilor de admitere despre universitate si programele pe care ele le ofera, viata in campusurile universitare, despre metode de finantare a studiilor sau despre oportunitati de cariera pe care le pot dezvolta acestia in cursul anilor de studiu prin progame de internship.

Inregistrarea este gratuita si presupune numeroase beneficii, precum:

– Burse de peste 1.7milioane $ disponibile doar participantilor la targ (dintre carWGST_F14_Bucharest_banner160x600e: QS Scholarship for Academic Excellence, QS Leadership Scholarship for Postgraduate Studies, Curtin University – Make Tomorrow Better Scholarship, Pepperdine University School of Public Policy Scholarship, Manchester Business School Masters / QS Scholarship, The Warwick Scholarship for Engineers into Management);

– Discutii cu reprezentantii birourilor de admitere din cadrul universitatilor;

– Informatii despre oportunitati de cariera din partea absolventilor care au trecut cu succes prin aceasta experienta ;

– Workshopuri despre admiterea la masterat si certificarile IELTS si TOEFL, oferite de British Council Bucuresti;

– QS TopGrad School Guide – publicatie bi-anuala – distribuita gratuit primilor 100 de participanti.

Printre universitatile participante se numara WU Vienna, EDHEC, HEC Paris, Hong Kong Polytechnic University, University of Geneva, King’s College London, University College London, University of Birmingham or George Washington University, precum si alte universitati din Italia, SUA sau China.

Detalii suplimentare despre program pot fi gasite pe pagina evenimentului.

QS World Grad School Tour este cea mai mare serie de targuri de programe de masterat si doctorat, prezent in 2014 in peste 70 de orase din intreaga lume. Misiunea QS Quacquarelli Symonds este sa ofere indrumare in educatia universitara si post-universitara si in alegerile in cariera, sustinand studentii de elita si profesionistii sa progreseze spre pozitii de leadership.

Prin evenimentele noastre, publicatiile, cercetarea si platformele online interactive, punem in contact studenti, absolventi si tineri profesionisti cu angajatorii si institutiile de invatamant la nivel global.

Comunitatea noastra include: www.topuniversities.com, www.topmba.com, www.global-workplace.com.