Selecție ERASMUS 2018-2019

Departamentul Relaţii Internaţionale

Biroul ERASMUS+

PRESELECŢIE ŞI SELECŢIE ERASMUS PENTRU

MOBILITĂŢI STUDENŢI (STAGII DE STUDII) pentru a.a. 2018–2019

Afis FLLS Selectie Studenti 2018

Universitatea din Bucureşti a decis în Şedinţa de Coordonare din data de 26 februarie 2018 lansarea selecţiei Erasmus pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2018–2019.

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine îi revine un număr de 86 de titulari (locuri finanţate cu grant Erasmus pentru 4 luni / bursier). Repartizarea locurilor pe facultăţi s-a realizat în funcţie de numărul de mobilităţi studenţi realizate de fiecare facultate în anul academic 2017–2018.

Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 10 martie – 23 aprilie 2018:

 • preselecţia = înscrierea online la adresa https://goo.gl/forms/cV27VrgbJ3ZI5FzW2 –(pasul 1)
 • 18 martie 2018, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
 • depunerea documentelor la Decanat = 19 – 23 martie 2018, între orele 9:30–15:30 (pasul 2).

Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 26 – 30 martie 2018: • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competenţelor lingvistice de limbă străină + interviul;

 • datele şi orele exacte pentru selecţie vor fi stabilite de COMISIA UNICĂ DE SELECŢIE pe facultate;
 • dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultăţii noastre, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;
 • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează la avizierul Decanatului şi pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

 

 

CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU CANDIDAŢI

(la care facultatea poate adăuga criterii proprii)

 • Să fie cetăţean român sau cetăţean al unei alte ţări, înregistrat la cursuri de zi la U.B.; cetăţenii străini sunt eligibili dacă au permis de rezidenţă temporară / permanentă eliberat de autorităţile române competente.
 • Să fie student / masterand / doctorand al U.B. la cursuri de zi în momentul selecţiei şi pe durata stagiului.
 • Să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru ciclul de licenţă).
 • Să fie integralişti (NICIO RESTANŢĂ, indiferent de anul şi ciclul de studii) după sesiunea de examene din ianuarie–februarie 2018; să aibă următoarele medii generale minime în anii academici anteriori şi inclusiv în semestrul 1 din a.a. 2017–2018:

¯ – pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 • Să cunoască obligatoriu limba străină în care se vor desfăşura studiile la universitatea–gazdă (conform nivelului de cunoştinţe de limbă prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; este necesară verificarea pe site-urile universităţilor destinatare a tuturor informaţiilor suplimentare legate de acest aspect)
 • Pentru programe doctorale: să NU beneficieze de burse finanţate din fonduri structurale, conform contractului încheiat între Universitatea din Bucureşti şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.), în scopul evitării dublei finanţări din fonduri europene (adeverinţă de la Secretariatul Şcolii Doctorale de prezentat în acest sens).

 

PRECIZĂRI PRIVIND DOSARUL DE CONCURS

 • DOSARUL DE CONCURS (obligatoriu dosar plic de carton) trebuie să conţină următoarele documente care vor fi depuse obligatoriu la Decanat, în termenele fixate conform calendarului menționat anterior. Nerespectarea calendarului de preselecție va duce automat la eliminarea candidatului din concurs.
 1. Formularul de înscriere – se va completa doar online

¯ Participarea la selecţia Erasmus este condiţionată de completarea acestui formular online şi de depunerea obligatorie la Decanat a documentaţiei aferente, prezentate în continuare

¯ Formularul va conţine automat şi ierarhia universităţilor–gazdă la care studentul doreşte să studieze (1, 2, 5, 10 sau max. 15 universităţi, în funcţie de numărul de acorduri disponibil departamentelor la care este afiliat studentul). Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile menţionate mai jos la rubrica „Precizări privind condiţiile de studiu” pentru a şti cum să întocmiţi această ierarhie a universităţilor.

 1. Copie scanată a actului de identitate
 2. Curriculum Vitae – obligatoriu în format Europass (în limbă străină + limba română)

¯ CV-ul în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

¯ CV-ul trebuie să conţină obligatoriu un număr de telefon mobil şi o adresă de e-mail profesională.

¯ ID-ul adresei de e-mail profesionale trebuie să fie format doar din nume+prenume / ± cifre sau prenume+nume / ± cifre; NU se acceptă ID–poreclă sau ID-uri cu forme abreviate ale (pre)numelui, cu forme colocviale, slang etc. Cine nu are o astfel de adresă de e-mail profesională, este obligat să îşi formeze una; aceasta este necesară permanent în corespondenţa Erasmus, dar nu numai.

 1. Scrisoare de intenţie / de motivaţie (în limbă străină + limba română)

¯ Scrisoarea în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

 1. Planul / Proiectul de studiu (cu antet = numele dvs. / anul de studiu / ciclul de studii / specializarea)

pentru studenţi (licenţă + masterat) – un plan de studiu în limba română:

¯ Se va întocmi câte un plan de studiu pentru fiecare destinaţie din ierarhia universităţilor prezentă în formularul online. Planul de studiu va respecta ordinea universităţilor din ierarhia dvs. şi se va întocmi numai într-un singur document, pe mai multe pagini, după caz.

¯ Planul de studiu va conţine titlurile disciplinelor (traduse în limba română) şi numărul aferent de credite, plus alte informaţii suplimentare relevante pentru concurs, în conformitate cu informaţiile afişate pe site-urile universităţilor destinatare; căutarea şi consultarea universităţilor se va face prin www.google.com.

pentru doctoranzi – un proiect de studiu doctoral în limba română:

¯ Proiectul se tehnoredactează și se imprimă față–verso

 1. Diplome (certificate / atestate) de competenţă lingvistică

¯ Se acceptă doar certificatele străine de competenţă lingvistică (ex. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC; DaF; DELE; CELI, CILS; DELF, DALF, Goethe-Zertifikat B1/B2/C1, TestDaF etc.) = acte relevate pentru selecţie se vor fotocopia alb-negru.

¯ Se solicită să respectaţi obligatoriu nivelul de limbă străină prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; se verifică obligatoriu pe site-urile universităţilor destinatare toate informaţiile suplimentare legate de acest aspect.

 1. Situaţia şcolară eliberată gratuit de Secretariat

¯ Din situaţia şcolară trebuie să rezulte media generală minimă indicată mai sus şi statutul de integralist (fără NICIO RESTANŢĂ).

¯ Cererea–tip de eliberare a Situaţiei şcolare se va completa doar la Secretariat, în programul de lucru, luni–joi, 12:00–14:00, până cel târziu în penultima zi a perioadei de înscriere la concurs.

¯ Echipa Erasmus va prelua personal situaţiile şcolare de la Secretariat după întocmirea lor, în ultima zi de înscriere la concurs.

 1. Adeverinţă (doar pentru doctoranzi) care să ateste că NU beneficiază de burse structurale.

¯ Adeverinţa se va solicita la Secretariatul Şcolii Doctorale / Programe Structurale, după caz.

 1. Declaraţia Decanului privind recunoaşterea studiilor în cadrul programului ERASMUS+

¯ Declaraţia este un formular standard ce se va putea obţine de la Decanat numai după finalizarea selecţiei, pentru titularii bursei.

 

 • Un student poate candida atât pentru limba A, cât şi pentru limba B din specializare:

¯ În acest sens, se va completa formularul de înscriere online obligatoriu de două ori – unul pentru limba A, altul pentru limba B.

¯ Media obţinută de student în urma selecţiei Erasmus va intra în calcul pentru ambele candidaturi, iar dacă studentul câştigă bursa cu ambele dosare, atunci va trebui să opteze pentru una dintre destinaţiile câştigate.

¯ ATENŢIE: – domeniul de studiu „Studii Culturale” are doar monospecializare („Studii Americane” şi „Studii Iudaice”), ceea ce face imposibilă înscrierea la concursul Erasmus pentru limba străină complementară din planul de învăţământ!!!

 

 • Începând cu anul universitar 2014–2015, în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS o singură dată pe durata fiecărui ciclu de studii, respectiv: • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 1 – studii universitare de licenţă mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat;
 • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 3 – studii universitare de doctorat.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PUNCTAJUL OBLIGATORIU DE APLICAT LA SELECŢIE

Nota 1:

Cunoştinţele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând fie nota obţinută la testul de limbă străină, fie nota obţinută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar.

În cazul rezultatelor care conţin doar nivel de limbă şi nu conţin notă, punctajul se acordă după cum urmează:

– Nivel C2 = 10 puncte Nivel C1 = 9 puncte Nivel B2 = 7 puncte

– Nivel B1 = 5 puncte Nivel A2 = 4 puncte Nivel A1 = 3 puncte

Nota 2:

Situaţia şcolară (media anilor de studii) care are un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul 1 din anul academic în curs.

Nota 3:

Test de cunoştinţe de specialitate şi / sau Evaluarea dosarului (Curriculum Vitae în format Europass; planul / proiectul de studiu propus pentru stagiul Erasmus; scrisoarea de intenţie / de motivaţie; diplomele / atestatele / certificatele de limbi străine relevante pentru selecţia Erasmus), având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Nota 4:

Interviul în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale şi a oportunităţilor oferite de mobilitatea Erasmus+, având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Totodată, în interviu se vor puncta şi următoarele aspecte: interesele care stau la baza solicitării mobilităţii Erasmus+; capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică şi financiară din ţara–gazdă; nivelul de informaţii privind universitatea–gazdă şi programele didactice ale acesteia; proiectul de studiu vizat; planuri academice de viitor; abilităţile de comunicare, exprimarea academică şi competenţele lingvistice în limbi străine.

Atât evaluarea cunoştinţelor lingvistice (atestat / test), cât şi interviul sunt obligatorii pentru fiecare candidat. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins.

Ponderea punctajului la selecţie (100 de puncte maximum):

¯ Nota 1 = 20% din punctajul total;

¯ Nota 2 = 10% din punctajul total;

¯ Nota 3 = 30% din punctajul total;

¯ Nota 4 = 40% din punctajul total.

 

Exemplu de calcul: (Nota 1 x 2) + (Nota 2 x 1) + (Nota 3 x 3) + (Nota 4 x 4) = Punctaj total 100 p.

Pentru punctaj 10 la fiecare criteriu: (10 x 2) + (10 x 1) + (10 x 3) + (10 x 4) = 20 + 10 + 30 + 40 = 100 p.

 

În cazul candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

 1. Punctajul obţinut la interviu.
 2. Punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice.
 3. Punctajul obţinut pentru situaţia şcolară.

 

În urma selecţiei Erasmus, un candidat este declarat admis dacă va obţine media finală minimă – 8.00 (opt). Această condiţie este valabilă pentru toţi anii de studii şi pentru toate ciclurile (licenţă, masterat, doctorat).

 

PRECIZĂRI PRIVIND FINANŢAREA ERASMUS

M Grantul ERASMUS este destinat pentru maximum 4 luni de finanţare per bursier şi nu acoperă în totalitate costurile şederii în străinătate.

→ Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studii, finalizat cu examene (ale căror rezultate, pe bază de note şi credite, sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de licenţă, disertaţie sau doctorat trebuie susţinute la Universitatea din Bucureşti.

 

Aranjamentele de cazare în străinătate şi asigurarea de sănătate valabilă pe toată perioada stagiului intră exclusiv în sarcina bursierului ERASMUS.

 

Numai în cazul în care vor exista fonduri, studenţii care beneficiază de bursă socială în România în acelaşi an cu deplasarea în stagiul ERASMUS ar putea primi pe parcursul stagiului câte 200 € / lună în plus faţă de nivelul grantului fixat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.). Acest fapt va fi comunicat de Biroul Erasmus+ doar în anul academic următor.

 

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel naţional de către A.N.P.C.D.E.F.P. pentru anul universitar 2018–2019 este următorul:

ŢARA DE DESTINAŢIE Nivelul naţional fixat

al grantului (€/lună)

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa,

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia,

Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ţările de Jos

500 € / lună
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria 450 € / lună

 

PRECIZĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE STUDIU

 • Domeniul şi ciclul / nivelul de studii (licenţă / masterat / doctorat) precizate în acordurile bilaterale şi menţionate în lista destinaţiilor ERASMUS nu pot fi modificate.

 

În vederea completării ierarhiei universităţilor-gazdă şi a planului / proiectului de studiu vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte:

→ Un candidat are dreptul să se înscrie numai la ciclul de studii corespunzător specializării sale (licenţă / masterat / doctorat) – cf. coloana 6 (nivelul de studiu pentru stagiu) din lista destinaţiilor Erasmus = i.e. un student de la ciclul de licenţă nu are voie să îşi aleagă destinaţii de la ciclul de masterat ş.a.m.d.

→ Un candidat are dreptul să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus numai universităţile de la departamentele corespunzătoare specializării sale / limbilor de studiu din specializarea sa / domeniului său de studiu (limbă şi literatură; traducere şi interpretare; limbi moderne aplicate; studii culturale) – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu).

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbă şi Literatură” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “(Foreign) Languages and Philological Sciences”, “Oriental Languages”, “Modern EC / EU Languages”, “Non EC Languages”, “Modern Languages and Philology”, “Applied Linguistics”, “Linguistics”, “Literature and Linguistics”, “English Literature and Cultural Studies”, “German Language and Literature / Lengua y Literatura Alemana / Deutsche Sprache, Literatur”, “Interkulturelle Germanistik”, “French Language and Literature”, “Classical Philology / Languages”, “General and Comparative Literature”, “Language Acquisition”, “Italian Literature and Linguistics”, “Lettres (modernes francaises)”, “Education Science”, “Humanities”, “History and Modern Languages”, “English / German / Spanish / Polish / Chinese / Japanese / Portuguese / Slovenian Studies”, “Estudios Ingleses”, “Spanish / Slavonic / Russian / Catalan / French / Hispanic / Polish / English Philology”, “Italian / Russian / Spanish / Slavic / German / Arabic / Turkish / Hungarian / Slovak Language”, “Romance Languages”.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbi Moderne Aplicate” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Applied Modern Languages”, “Limbi Moderne Aplicate”, “Commerce and Administration”, “Business–Administration”, “Business, Communication, Economy, Law, Organizational Culture”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Traducere şi Interpretare” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Translation and Interpretation”, “Traducători”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Modern Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Studii Culturale” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Cultural Studies”, “Sociology and Cultural Studies”, “English Studies”, “American Studies”, “Studii Americane”, “Studii Culturale Britanice”, “Estudios Ingleses”, “Religious Studies”.
 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “Modern EC Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.
 • Pentru destinaţia Turcia: sunt eligibili numai studenţii cu specializarea Turcă (arie A sau B).
 • Studentul ERASMUS trebuie să obţină la studii un minim de 30 de credite pe semestru.
 • Educaţia fizică şi Practica profesională NU intră în planul de studii ERASMUS.
 • Modulul psiho–pedagogic nu poate fi acoperit în timpul stagiului ERASMUS, de aceea studentului i se recomandă să ia legătura cu profesorii în cauză înainte de a pleca, pentru a organiza o reprogramare a studiilor la acest modul.
 • Dacă a plecat pe primul semestru, studentul ERASMUS poate solicita prelungirea stagiului de studii pe al doilea semestru în următoarele condiţii:
 • să aibă posibilitatea studierii celor două arii A şi B în ambele semestre de stagiu ERASMUS în cazul în care are dublă arie de studiu;
 • să aibă media generală obţinută în ţară înainte de plecarea la bursă în conformitate cu criteriile de eligibilitate de mai sus, şi anume:

– pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

– pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PLECAREA ÎN STAGIUL ERASMUS

A TITULARILOR DE BURSĂ ERASMUS

 • Semnarea contractului de studii se face de către Responsabilul ERASMUS pe Facultate în baza actelor oficiale venite de la Biroul Erasmus+; responsabilul ERASMUS va păstra o copie a contractului de studii.
 • În momentul plecării, studentul nu trebuie să aibă nicio restanţă, altfel pierde bursa ERASMUS.
 • În momentul concursului ERASMUS: • studenţii selectaţi din anul 1 (ciclul licenţă) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 2, cu obligativitatea ca la finalul anului 1 să fie integralişti (fără nicio restanţă) şi să prezinte la Biroul Erasmus+ adeverinţa de la facultate care să ateste acest lucru; media şcolară a anului 1 trebuie să fie cel puţin egală cu media şcolară decisă de facultate pentru intrarea în selecţia Erasmus;
 • studenţii selectaţi din anii terminali (anul 3 licenţă + anul 2 masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 1 de masterat / doctorat, cu obligativitatea admiterii la masteratul / doctoratul de profil şi a prezentării la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea;
 • recomandare: studenţii selectaţi din anul 2 (ciclul licenţă) vor pleca pe semestrul 1 din anul 3, iar masteranzii selectaţi din anul 1 vor pleca pe semestrul 1 din anul 2 de masterat, pentru a putea intra în examenele de licenţă / disertaţie după încheierea şi recunoaşterea stagiului.
 • Candidaţii trebuie ierarhizaţi conform punctajului final obţinut în urma selecţiei, rezultând astfel titulari, rezerve şi respinşi. Titularii, rezervele şi bursierii „grant zero” nu vor fi luaţi în considerare dacă nu vor fi ierarhizaţi în liste conform punctajului obţinut la selecţie şi nu vor avea stabilită destinaţia stagiului ERASMUS (instituţia şi ţara). Destinaţiile nu vor putea fi modificate după validarea selecţiei.
 • Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăşi numărul total de studenţi alocat unei destinaţii, respectiv numărul precizat pe un rând din tabelul conţinând acordurile bilaterale.
 • Rezervele (după anunţarea statutului lor) trebuie să pregătească dosarul de candidatură pentru plecare obligatoriu pe semestrul 2, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunţă la bursă să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

 

PRECIZĂRI PRIVIND STAGIUL ERASMUS FĂRĂ FINANŢARE – „Grant Zero”

 • Dacă sunt candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare ERASMUS), aceştia trebuie să participe la concurs şi să se supună aceloraşi criterii de selecţie ca pentru titulari şi rezerve. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocat facultăţii noastre, ci vor fi precizaţi separat în liste.
 • Se pot acorda „granturi ERASMUS zero” în afara numărului alocat pentru titulari şi rezerve, dar în limita numărului de locuri maxime disponibile pentru fiecare destinaţie în parte.
 • Dacă rezervele (după anunţarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (cu grant zero), acest lucru este posibil şi trebuie comunicat urgent Biroului Erasmus+: în acest caz ei pot pleca pe semestrul 1 (cu respectarea criteriilor de mai sus). Rezervele primesc programare privind universitatea de destinaţie la fel ca titularii în momentul selecţiei.

 

ATENŢIE !

După selecţia din facultate, 14 iunie 2018 este termenul–limită de primire a dosarelor şi formularelor la Biroul Erasmus+ pentru titularii de burse şi pentru rezerve (pentru ambele semestre). → Dacă până la această dată dosarele nu vor fi depuse la Biroul Erasmus+, respectivele persoane vor fi automat scoase de pe liste şi, eventual, înlocuite cu rezervele (cf. ierarhizării în urma punctajului obţinut).

→ Dacă universităţile–gazdă au un termen–limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acela (să se înscrie on-line şi să se prezinte la Biroul Erasmus+ cu dosarul).

În cazul în care în unele universităţi–gazdă termenul–limită de nominalizare / înscriere pentru plecarea în semestrul 1 al anului universitar 2018–2019 va fi depășit la finalul concursului ERASMUS, studenţii selectaţi pentru destinaţiile respective vor putea pleca numai pe semestrul al 2-lea.

 

 

LISTA DESTINATII LIMBI SI LITERATURI STRAINE 2018-2019

 

 

SUCCES!

Biroul ERASMUS+: Palatul Facultăţii de Drept, et.2, cam.301; e-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

şi

Coordonatorii ERASMUS FLLS (studenţi români):

Conf. dr. Ileana Maria RATCU, Conf. dr. Alina Mihaela TIGĂU, Referent Erasmus Beatrice CREŢU;

e-mail: international@lls.unibuc.ro

Career Fest 2018

Career Fest 2018

În perioada 14-15 martie 2018, ASLS (Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București) organizează târgul de joburi dedicat vorbitorilor de limbi străine, Career Fest.

Career Fest este un proiect organizat anual, reprezentând un mediu propice de comunicare şi informare prin intermediul reprezentanților numeroaselor firme participante. Aceștia vor oferi atât informații legate de ofertele de joburi pe care le pun la dispoziția celor interesați, cât și o scurtă prezentare a unei zile din viața unui angajat. În acest mod, participanții vor putea consulta mai multe opțiuni și vor putea alege un job care să se plieze nevoilor, abilităților și aspirațiilor lor.

Alegerea unui loc de muncă este mult mai ușoară sub un ghidaj profesional, competent şi responsabil. De aceea, Career Fest este locul perfect pentru a cunoaște oameni care vă pot inspira să vă construiți o carieră de succes, împărtășindu-vă experiențele lor profesionale din cadrul companiei la care lucrează.

Vă așteptăm în intervalul 10:00-16:00 în Holul de Marmură din Edgar Quinet, nr. 5-7, pentru a vă găsi jobul ideal și de a vă bucura de surprizele pregătite, printre care și o tombolă. Voluntarii ASLS vor ține porțile facultății larg deschise pentru voi.

Social Impact Award 2018

Social Impact Award 2018

Au început înscrierile la Social Impact Award 2018, competiție cu premii de 5000 de euro pentru idei de afaceri sociale!

Marți, 20 februarie, s-a lansat cea de a șaptea ediție a Social Impact Award România, o competiție internațională care susține tinerii profesioniști, studenții și elevii care vor să devină antreprenori sociali. Tinerii care își doresc să schimbe probleme sociale curente într-un mod inovativ sunt așteptați să aplice până pe 15 mai. Și anul acesta, participanților li s-a pregătit un program educațional complex, premii în bani, spațiu de lucru și conectare, astfel încât ideile lor să se transforme în proiecte concrete.

În perioada următoare, echipa Social Impact Award a pregătit o serie de 18 workshopuri în mai multe orașe ale țării, în perioada februarie – mai. Ateliere pe subiecte precum Idea Generation, Impact Lab, Business Modelling și Business Planning vor fi susținute în București, Iași, Timișoara, Cluj, Constanța, Galați, Craiova, Ploiești și pentru prima dată în Țara Făgărașului și Bacău. Cei interesaţi să aducă oportunitatea şi workshop-urile Social Impact Award in localitatea lor, pot face acest lucru prin completarea următorului formular: Social Impact Award şi în localitatea mea. Mai multe detalii despre workshopuri și înscrieri sunt disponibile aici.

După primirea aplicațiilor, juriul va selecta 15 idei de proiecte care vor intra într-o etapă de dezvoltare și incubare a ideilor pe parcursul verii. Pentru cei interesaţi să primească feed-back la ideea cu care intenţionează să aplice în competiţie, echipa Social Impact Award organizează pe 8 mai “Meet the Jury”. Pe 3 octombrie, juriul format din experți în antreprenoriat social va acorda 3 premii de 1500 de euro, la care se adaugă premiul de popularitate în valoare de 500 de euro, desemnat prin votul comunității. Câștigătorii vor primi și burse de participare la Social Impact Award International Summit, care va avea loc la începutul lunii noiembrie, în Tbilisi, Georgia.

Înscrierea în competiție se face prin intermediul platformei online: apply.socialimpactaward.ro, disponibilă până pe 15 mai. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Social Impact Award.

Despre Social Impact Award

Social Impact Award este o competiție de idei de afaceri sociale și un program educațional pentru tinerii care vor să producă o schimbare în societate într-un mod constructiv. Misiunea proiectului este promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor la nivel european și nu numai. Astăzi, proiectul este prezent în peste 20 țări, printre care: Austria, Croația, Cehia, Grecia, Macedonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Elveția, Georgia, Slovenia, Tunisia, Kosovo, Bosnia, Muntenegru, Ungaria și Albania.

În România, proiectul se află la cea de-a șaptea ediție și este organizat de către Global Shapers Bucharest Hub, Social Innovation Solutions și Universitatea Alternativă. Partenerii care sprijină SIA 2018 sunt Enel Romania, BCR, Red Bull Amaphiko.

 

Persoana de contact:

Corina Angelescu

Project Manager SIA România

corina.angelescu@universitateaalternativa.ro

Genpact is looking for German speakers

Genpact is looking for German speakers

 

Accounts Payable Associate with German

We move fast and we love what we do. At Genpact, you can learn about accounting, procurement, customer service, while even upgrading your language skills. If you’re passionate about your career and you aim to be up, then your place is on our team.

What will you do daily?

 • Communication with the suppliers via email or telephone
 • Improve process documentation and reconciliation of reports
 • Examining and analyzing accounting and financial queries
 • Registration of invoices and check payments proposal
 • Working with the SAP system
 • Participates in other process related meetings
 • Contributes towards improvement initiatives
 • Performs other specific Accounts Payable related activities as required by the Team Leader

What are your responsibilities?

 • Remarkable German speaker, min. C1
 • Highly communicative level of English
 • Basic knowledge in Purchasing and/or Accounting
 • Good MS Office (especially MS Excel) knowledge
 • Personal culture and skill to deal with the client properly
 • Analytical thinking and dream to learn quickly
 • Curiosity, Innovation, Ability to inspire change, Appetite for risk, Integral

Benefits

We know the benefits are important, so we offer you a wide range:

 • Salary & performance bonus
 • Attractive relocation package included
 • Life insurance
 • Meal tickets
 • Medical services
 • Excellent deals negotiated for you (telecom, banking, food, sports and others)
 • Extensive Learning Opportunities (initiating, soft skills)
 • Global Career Growth Opportunities
 • Strong Leadership Programs
 • Interesting Rewards & Recognitions

 

Procurement Specialist with German

What are we looking for?

Deep understanding of your clients’ business, great negotiating skills and market awareness is required from you to become a trusted partner for our customers.

What will your job be about?

This role is a key link between your clients and their providers, as you will oversee the process of supplies’ delivery.

What do we offer?

An attractive compensation package including: performance based bonus, meal tickets, life & medical insurance. Also, you will have access to a wide range of trainings such as domain trainings, soft skills development and foreign languages upskilling.

 

About Genpact

In Romania, we are the largest employer and talent developer, with more than 3500 employees in our Cluj-Napoca and Bucharest offices.

Genpact (NYSE: G) is a global professional services firm that makes business transformation real. We drive digital-led innovation and digitally-enabled intelligent operations for our clients, guided by our experience running thousands of processes for hundreds of Global Fortune 500 companies. We think with design, dream in digital, and solve problems with data and analytics. We obsess over operations and focus on the details – all 78,000+ of us. From New York to New Delhi and more than 20 countries in between, Genpact has the end-to-end expertise to connect every dot, reimagine every process, and reinvent companies’ ways of working. We know that rethinking each step from start to finish will create better business outcomes. Whatever it is, we’ll be there with you – putting data and digital to work to create bold, lasting results – because transformation happens here. Get to know us on LinkedIn, Twitter, YouTube, and Facebook.

Learn more about Genpact from www.genpact.com / www.youyourself.ro

Accenture is looking for German speakers

Accenture is looking for German speakers

Vorbești limba germană? Ești student sau proaspăt absolvent?

Partenerul nostru, Accenture, îți oferă o varietate de oportunități de carieră.

Aplică pentru primul tău job! Vei participa la traininguri și vei lucra alături de o echipă de specialiști care sunt pregătiți să îți împărtășească din cunoștințele lor.

 

Găsește oportunitatea care ți se potrivește!
Pentru mai multe informații, click pe fiecare tip de job din lista de mai jos:

 • Servicii Asistență Clienți – Oferi asistență pentru aplicațiile utilizate de clienții Accenture (Microsoft Office, SAP, etc.);
 • Resurse Umane – Te implici în activități de recrutare sau întocmești contracte de angajare și realizezi alte activități administrative specifice ariei de resurse umane pentru clienții Accenture;
 • Asistență Vânzări – Intermediezi relația dintre departamentele de vânzări și partenerii clientului Accenture;
 • Finanțe – Contabilitate – Realizezi activități de contabilitate primară și procesezi facturi pentru clientul Accenture.

 

Aplică acum!

Trimite CV-ul la adresa gabriela.codrean@accenture.com, menționând în subiectul e-mailului domeniul jobului pentru care îți dorești să aplici!

Alegeri studențești 2017

Update: Senatul Universității din București a decis invalidarea alegerilor pentru locurile din Senat și unele locuri din Consiliul FLLS. Detalii AICI. ASLS a semnat un memoriu adresat conducerii Senatului UB în ceea ce privește această invalidare. Procesul va fi reluat după un alt calendar, care poate fi consultat AICI.

Noua sesiune de alegeri se va desfășura după cum urmează:

 • Depunerea candidaturilor – 29.11 (program 12:00-14:00) și 4.12 (program 12:00-14:00) – Decanat/CRSC (Pitar Moș, et.2). Condițiile de candidatură rămân aceleași.
  • Depunerea candidaturilor a fost prelungită și pentru data de 5.12, program 16:00-18:00 și 6.12, program 12:00-14:00.
 • 5 – 10 decembrie – campanie pentru reprezentanți
 • Alegeri, primul tur – 11 decembrie, între orele 12:00 – 16:00;
  • Procesul-verbal poate fi consultat AICI;
 • Alegeri, al doilea tur – 13 decembrie , între orele 9:00 – 20:00;
  • Procesul-verbal poate fi consultat AICI;
 • Alegeri, al treilea tur – 15 decembrie, între orele 9:00 – 20:00;
  • Al treilea tur a fost anulat în urma retragerii candidaților.
 • Contestațiile se pot depune în cursul zilei de vineri, 15.12, în intervalul 18:00-20:00, la sediul ASLS (Pitar Moș, et. 1).

Au fost deja validate doar alegerile pentru locul de la Studii Culturale și pentru locul de la Masterat, celelalte locuri în Consiliul FLLS și Senatul UB fac obiectul acestei noi sesiuni de alegeri.

Lista candidaturilor:

Licență-Filologie:

 • Georgescu Ioan-Tudor – anul II, Engleză – Română (CV)
 • Hermeneanu Robert-Cristian – anul II, Cehă – Engleză (CV)
 • Răpeanu Iulia – anul II, Franceză – Portugheză (CV)
 • Sterpu Giani-Mădălin – anul III, Neerlandeză – Italiană (CV)
 • Ștefănescu Carla-Marina – anul II, Engleză – Rusă (CV)
 • Tufă Ana-Maria – anul II, Franceză – Portugheză (CV)

Traducere și interpretare:

 • Ciotău Mădălina-Gabriela – anul III, Engleză – Germană (CV)
 • Dinculescu Matei – anul I, Engleză – Germană (CV)
 • Zaharia Ștefania-Ioana – anul II, Engleză – Germană (CV)

Limbi Moderne Aplicate:

 • Iacob Silvia-Ioana – anul II, Franceză (CV)
 • Tudor Bianca Elena Diana – anul III, Rusă (CV)
 • Tufeanu Andreea-Maria – anul I, Germană (CV)

Studii Culturale – Validat anterior

Master – Validat anterior

Doctorat – Nu există candidaturi

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

 • Depunerea candidaturilor – 30.10-03.11 (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS, Senatul UB și președintele ASLS), program 14:00-16:00, Decanat/CRSC (Pitar Moș, et.2)
  • Condițiile pentru depunerea candidaturilor pot fi consultate în metodologia de alegeri FLLS
  • Termenul de depunere a fost prelungit până la data de 3.11
 • 2 – 6 noiembrie – campanie pentru reprezentanți
 • 2 – 8 noiembrie – campanie pentru președintele ASLS
 • Alegeri, primul tur – 6 noiembrie, între orele 12:00 – 18:00;
  • Procesul-verbal pentru turul 1 poate fi consultat AICI;
  • Primul tur a fost invalidat în urma prezenței reduse;
 • Alegeri, al doilea tur – 8 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
  • Procesul-verbal pentru turul al doilea poate fi consultat AICI;
  • Al doilea tur a fost validat pentru toate secțiile;
 • Alegeri, președintele ASLS – 8 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
  • Procesul-verbal poate fi consultat AICI;
 • Alegeri, al treilea tur (dacă va fi cazul) – 10 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
 • Contestațiile pot fi depuse în cursul zilei de 9 noiembrie, în intervalul 18:00-20:00, la Decanatul FLLS (Edgar Quinet, et. 2);
  • Nu au fost depuse contestații, rezultatele alegerilor vor fi transmise spre validare Consiliului FLLS, Senatului UB și, respectiv, Adunării Generale ASLS.
  • Au fost validate alegerile pentru Consiliul FLLS (masterat, studii culturale) și Președintele ASLS. Celelalte alegeri vor fi reluate.

N.B.: Atenție! Studenții pot vota numai cu carnetul de note!

Metodologia de Alegeri Studențești a Universității din București poate fi consultată AICI
Metodologia de Alegeri Studențești a FLLS/ASLS poate fi consultată AICI
(more…)