Criterii generale de atribuire a biletelor de tabara

1.Pot beneficia de bilete in taberele studentesti de odihna, in perioada vacantei de vara, in limita locurilor repartizate, studentii care dupa anul precedent de studiu sunt integralisti (prin integralisti se inteleg studentii care si-au ondeplinit in totalitate obligatiile profesionale- promovarea tuturor disciplinelor aferente anului current si din anii anteriori de scolarizare), in functie de rezultatele obtinute la invatatura si performantele in activitatea de cercetare, dar si de activitatea depusa in cadru organizat la diverse manifestari culturale, artistice sau stiintifice.

Studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau din plassament familial au prioritate la obtinerea de bilete gratuite in taberele de odihna studentesti daca sunt integralisti.

2.Pot beneficia de bilete de tabara studentii care activeaza in cadrul caselor de Cultura ale Studentilor si care s-au evidentiat prin activitatile cultural-artistic desfasurate.

3.Pot beneficia de bilete si studentii care activeaza in cadru organizat.

4.Studentii selectati pentru a participa la programele tip ‘scoala de vara’ organizate de Autoritatea Nationala pentru Tineret si Agentia pentru Sprijinirea Studentilor vor beneficia de locuri de tabara, conform rezervarilor operate.

*
Repartizarea locurilor de tabara pentru institutiile de invatamant superior

Agentia pentru Sprijinirea Studentilor repartizeaza locurile de tabara pe universitati, proportinal cu numarul de studenti fizici existenti in invatamantul de zi ce sunt finantati de la bugetul de stat. Repartizarea numarului de tabara in cadrul institutiei de invatamant superior se va face de catre biroul senatului, pe facultati, proportional cu numarul studentilor la cursuri de zi inmatriculati pe locurile finantate la bugetul de stat al fiecarei facultati.

Procedura de acordare a biletelor :

1.
-Agentia pentru Sprijinirea Studentilor va transmite catre institutiile de invatamant superior metodologia de repartizare a biletelor de tabara, precum si numarul de locuri de care beneficiaza ;
2.
-biroul senatului va repartiza catre facultati numarul de locuri si o copie a metodologiei de acordare a biletelor de tabara ;
3.
-faculatile vor afisa imediat , la loc vizibil, metodologia si numarul de locuri repartizate, iar secretariatele vor primi cereri pentru acordarea de bilete gratuite de tabara, pana la data de 15 iunie ; de asemenea se va afisa data, ora si locatia de ridicare a biletelor de tabara pentru studentii titulari si pentru rezerve ;
4.
-comisia stabilita pentru eligibilitatea locurilor de tabara, din care vor face parte un prodecan si un reprezentatnt al studentilor, va analiza cererile depuse si va stabili studentii care vor beneficia de bilete gratuite de tabara, precum si lista de rezerve ;
5.
-termenul de finalizare de catre rectorate a listelor nominale cu beneficiarii de locuri de tabere, inclusiv termenul de contestatii, este data de 17 iunie ;
6.
-beneficiarii de locuri in tabere isi vor ridica biletele de la Serviciul Social al institutiei de invatamant superior sau alta locatie stabilita de universitate in perioada 20-24 iunie

Biletele nedistribuite , precum si borderourile tip completate vor fi depuse la Agentia pentru Sprijinirea Studentilor pana la data de 30 iunie, ora 14.00.

ELIBERAREA BILETELOR DE TABARA

* Eliberarea biletelor de tabara

Biletele de tabara se vor ridica de la Casa de Cultura a Studentilor Bucuresi Serviciul Financiar- Contabile, de catre un delegat de la fiecare institutie de invatamant superior. Acesta va avea asupra sa urmatoarele : B.I. sau C.I., delegatie de la institutia de invatamant superior, sumele reprezentand contavaloare imprimantelor, in numerar ( valoarea unui imprimant este de 30.000 ).

*
Eliberarea biletelor de tabara studentilor

Institutiile de invatamant superior elibereaza studentilor biletele de tabara, conform listelor nominale aprobate.

Pentru ridicarea biletelor de tabara este necesar ca studentii beneficiary ai acestor bilete sa se prezinte cu : carnetul de student vizat la zi, B.I./C.I./pasaport, 30.000 lei suma care constituie costul imprimantului.

Eliberarea in alb a biletelor de tabara este strict interzisa.

In cazul in care biletul este completat gresit (cu numele titularului sau alte date) sau se schimba titularul biletului, universitatea va emite foaie de insotire, semnata si stampilata, dupa modelul anexat.

Odata cu eliberarea biletelor de tabara, se vor completa in borderourile de distribuire, datele necesare conform rubricatiei. Se vor face borderouri separate pentru fiecare locatie si perioada, in doua exemplare. Un exemplar din aceste borderouri, completat la toate rubricile, se va transmite prin delegat sau prin PRIORIPOST la Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, Calea Plevnei , nr.61, sector 1, Bucuresti. Al doilea exemplar se retine la serviciul contabilitatii din institutia respectiva, la care se vor adauga cererilor studentilor si listele nominale aprobate.

Institutiile de invatamant superior au obligatia de a informa studentii asupra urmatoarelor :

*
* Studentii vor fi primiti in tabara in max. 24 ore de la inceperea seriei de tabara;
* Neprezentarea in tabara in termenul stability atrage anularea biletului si implicit pierderea de catre titularul biletului a dreptului de a participa in tabara, de a mai beneficia de un alt billet de tabara pe perioada de studiu, precum si achitarea contravalorii biletului neutilizat;
* Studentii vor fi primiti in tabara numai daca au asupra lor B.I./C.I./ pasaport, carnetul de student/ legitimatia de transport vizate pe anul in curs si biletul de tabara eliberat de institutia de invatamant superior completat cu datele personale ;
* Biletul de tabara este netransmisibil ;
* Biletul de tabara completat cu alt nume decat al posesorului este valabil numai cu foaie de insotire semnata de rector
* Biletele cu stersaturi sau completari cu sunt valabile
Studentii care sunt in imposibilitatea de a participa in tabara vor transmite biletul de tabara, prin posta, la sediul Agentiei pentri Sprijinirea Studentilor, Calea Plevnei, nr.61, sector 1., Bucuresti

Justificarea (decontarea) biletelor de tabara se face de catre serviciile de contabilitate din universitati la Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, printr-o situatie centralizata a biletelor primite si distribuite de fiecare universitate in parte.

Share This