Informatii cazari

Distribuirea locurilor aprobate si inapoierea dosarelor respinse de cazare va avea loc la sediul ASLS, strada Pitar Mos, nr 7-11, etaj 1, in functie de anul de studiu, dupa cum urmeaza:

 Pentru anul 3 si master 2 : 27 septembrie

Pentru anul 2 si master 1 : 28 septembrie

Pentru anul 1 : 29 septembrie.

Intervalul orar este 10 :00-14 :00.

Conform Cap.IV, Art 2, din regulamentul de cazare : « Cererile aprobate dar care nu vor fi ridicate în termen de 24 de ore de la ora distribuirii vor fi anulate, iar locurile date spre redistribuire. Studenţii ale căror cereri au fost anulate nu beneficiază de prioritate faţă de ceilalţi studenţi ale căror cereri vor fi analizate în redistribuire. »

Tot in zilele de 27, 28 si 29 septembrie, in intervalul 10 :00 -14 :00 se pot aduce si dosarele pentru redistribuiri (cei care nu au depus cererile pentru distribuiri).

In acest interval isi vor depune dosarul si cei care au intrat in anul 1 de licenta initial la taxa si apoi au urcat la buget.

Aceste dosare vor fi analizate pentru redistribuiri.

Ridicarea cererilor aprobate in urma redistribuirilor va avea loc la sediul ASLS la o dată ce va fi anunţată în timp util de către Comisia de cazare.

Studenţii cu situaţii sociale dificile, care au survenit în timpul vacanţei de vară, pot trimite actele până la data de 20 septembrie pe adresa raluca(dot)parvu(at)asls(dot)ro. IMPORTANT!!!Doar cei care au depus deja dosarul de cazare il pot completa prin trimiterea actelor necesare care sa ateste modificarea situatiei sociale. Subiectul mailului va fi: „Completare dosar de cazare”. In mail se vor trece: nume, initiala tatalui si prenume; sectia, specializarea(cele doua limbi de studiu) si anul(in care va  incepe din oct 2010); situatia intervenita. Atasat acestui  mail, actele doveditoare. Mailurile care  nu contin aceste date nu se vor lua in calcul. Nu se vor lua in calcul nici dosare noi de cazare, aceste putand fi depuse in zilele de 27, 28 si 29 septembrie, la sediul ASLS.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (dupa caz):

–          Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

–          Adeverinţă medicală din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;

–          Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;

–          Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.

–          În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.

Va rugam sa consultati regulamentul de cazare pentru orice alta nelamurire.

Regulament Cazare 2010

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
METODOLOGIE PRIVIND CAZAREA STUDENŢILO
ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

CAPITOLUL I
Comisia de cazare

Articolul 1
Comisia este compusă din:

–         Preşedinte (Prodecanul responsabil cu problemele sociale);
–         Membri (studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii) desemnaţi în funcţie de experienţa dobândită în procesul de cazare şi de disponibilitatea acestora;

Articolul 2

           Comisia de cazare va fi validată de Consiliul Facultăţii.

 CAPITOLUL II
Depunerea şi evaluarea cererilor

Articolul 1

Cererile de cazare se pot ridica de la sediul ASLS, strada Pitar Moş 7-11 etajul 1.

 Articolul 2
Studenţii din anii I şi II de licenţă şi anul I de master (în curs) pot depune cererile de cazare tip la sediul ASLS până cel mai târziu la data de 11 iunie. Depunerea cererii la o dată ulterioară duce la luarea în considerare a cererii de cazare doar la redistribuire.

Articolul 3
Studenţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă în anul I, cât şi cei admişi la masterat pot depune cereri de cazare în termen de două zile de la afişarea rezultatelor la concursul de admitere. Depunerea cererii la o dată ulterioară duce la luarea în considerare a cererii de cazare doar la redistribuire.

Articolul 4

            Cererile de cazare în cămine vor fi analizate în următoarea ordine a priorităţilor: Masterat II, Masterat I, Anul III, Anul II, Anul I. Studenţii de la forma de învăţământ cu taxă pot beneficia de cazare doar în cazul în care se încadrează la criteriul social / medical.

Articolul 5 

Cererile de cazare sunt evaluate şi aprobate de către întreaga Comisie.

 CAPITOLUL III
Principiile de cazare

 Articolul 1 

În evaluarea cererilor de cazare, Comisia va avea în vedere, în ordine, media, continuitatea şi situaţia socială a studentului. În cazul studenţilor admişi în anul I sau în primul an din ciclul masteral se va lua în considerare media obţinută la examenul de admitere, respectiv media aferentă dosarului de admitere. Pentru restul studenţilor se va lua în considerare situaţia academică de la sfârşitul sesiunii din iunie. Eventualele modificări ale acestei situaţii în urma sesiunii de restanţe din septembrie vor fi luate în considerare doar la redistribuire.

Articolul 2 

Consiliul Facultăţii va stabili la propunerea Comisiei atât media minimă cât şi numărul maxim de restante cu care un student poate obţine cazare din partea facultăţii. Aceste aspecte se vor stabili în urma analizării raportului dintre numărul de locuri de cazare repartizate Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de către Rectoratul UB şi numărul de cereri de cazare depuse.

Articolul 3 

a) La criteriul social se încadrează studenţii care pot prezenta documente care să ateste următoarele stări de fapt:

– orfani de unul sau ambii părinţi;

– proveniţi de la casele de copii;

– suferinzi de afecţiuni cronice;

– situaţii sociale dificile.

b) Studenţii cu situaţii sociale dificile vor depune (după caz) actele necesare edificatoare, conform capitolului V din prezenta Metodologie. În cazul în care aceste situaţii sociale survin în timpul vacanţei de vară, studenţii pot depune actele până la sfârşitul sesiunii de restanţe din luna septembrie.

Articolul 4

Principiul continuităţii se aplică în sensul menţinerii locului de cazare din anul precedent. Nu beneficiază de continuitate studenţii din anul I al ciclului masteral, precum şi cei a căror medie este sub media minimă stabilită de către Comisie pentru obţinerea unui loc în cămin.

Articolul 5
Cererile studenţilor etnici români (din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Albania, Macedonia etc.) vor fi evaluate separat. La evaluarea şi aprobarea cererilor acestora, Comisia va avea în vedere rezultatele academice ale acestora.

CAPITOLUL IV
Ridicarea cererilor
Articolul 1

            Distribuirea cererilor aprobate va avea loc la sediul ASLS la o dată ce va fi anunţată în timp util de către Comisia de cazare.

  Articolul 2

            Cererile aprobate dar care nu vor fi ridicate în termen de 24 de ore de la ora distribuirii vor fi anulate, iar locurile date spre redistribuire. Studenţii ale căror cereri au fost anulate nu beneficiază de prioritate faţă de ceilalţi studenţi ale căror cereri vor fi analizate în redistribuire.

CAPITOLUL V

Acte necesare
Articolul 1

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

             –  Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care aţi locuit la cămin);

      –  Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe lunile martie, aprilie, mai;

             –  Fotocopie după cartea de identitate şi viza de flotant (dacă în anul anterior aţi locuit la cămin);

             –  Doua fotografii recente tip buletin/paşaport.

             –  Pentru studenţii admişi în anul I, la dosar se va anexa si o adeverinţă eliberată de Comisia de Admitere care confirmă admiterea la o anumită secţie, media de admitere si forma de învăţământ (buget/taxa).

Articolul 2

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (dupa caz):

–          Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

–          Adeverinţă medicală din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;

–          Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;

–          Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.

–          În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.

 

 

Inscrierile in anul universitar 2010-2011

Inscrierile in anul universitar 2010-2011 vor avea loc dupa urmatorul program:
 
Anul I – orele 10-14, in urmatoarele zile:
 
4 oct. – Franceza, Romanice, Filologie clasica, Maghiara
5 oct. – Orientale, Rromani, Studii iudaice, Germana, Rusa, Slave
6 oct. – Engleza, Studii americane
7 oct. – Traducatori
8 oct. – LMA
 
Anul II
 
11-12 oct., orele 10-14
 
Anul III
 
13-15 oct., orele 10-14
 
Masterat – anii I si II
 
18-20 oct., orele 10-14
 
Doctorat
 
4-8 oct., orele 10-14

Deschidere an universitar pe 4 Octombrie

Deschiderea anului universitar va avea loc pe 4 Octombrie, dupa cum urmeaza:
ora 10:00- Limbi Moderne Aplicate, Amfiteatrul Hasdeu
ora 11:30- Filologie, Amfiteatrul Hasdeu
ora 14:00- Traducatori, Amfiteatrul Maiorescu
ora 13:00- Catedre, cu exceptia Studii Americane, care va avea loc la ora 10:00 (Mark Twain)
14:30 – toate limbile ibero-romanice ( limbile B), la Catedre
14:30- Rusa, Amfiteatrul Puskin
13:30- Engleza, Amfiteatrul Bogdan
13:00- Slave, Mark Twain
14:30- Japoneza, Amfiteatrul Shakespeare

ASLS  va doreste un inceput de an universitar de nota 10!

Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari

20 de ani de sector neguvernamental

 Romania 2010. Zeci de mii de ONG-uri active, sute de mii de proiecte implementate si peste 1 miliard de Euro investiti in comunitate de catre organizatiile neguvernamentale.

 Care este numarul exact al ONG-urilor existente in Romania si cate dintre acestea sunt active?! Ce regiuni ale Romaniei manifesta un grad mai mare de asociativitate? Care este valoare economica a activitatilor derulate de sectorul neguvernamental si numarul de angajati? Care este locul organizatiilor nonprofit in raport cu institutiile statului?

 
Aceste intrebari si multe altele, isi vor gasi raspunsul in cadrul raportului Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari, realizat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC). Lansarea raportului va avea loc in luna octombrie a.c.